ESG istotnym aspektem
rozwoju Grupy Punkta

Współczesny świat ocenia korporacje nie tylko pod kątem jakości obsługi. Równie istotne są reprezentowane przez nie wartości i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Rosnąca świadomość w społeczeństwie, ewolucja i szybki rozwój sprawiły, że hasło ESG: Environmental, Social i Governance stało się istotnym elementem dla każdej perspektywicznej organizacji.

Nasze działania
ESG Punkta Group - Naszymi priorytetami są ludzie: pracownicy, partnerzy biznesowi i klienci. Czujemy się odpowiedzialni za otaczający nas świat, dlatego koncentrujemy się na aktywności na rzecz środowiska naturalnego.

Jako Grupa Punkta jesteśmy świadomi wyzwań związanych ze zamianami klimatycznymi i społecznymi, a ład korporacyjny stał się jednym z naszych głównych przodujących celów. Dołączyliśmy do międzynarodowego grona spółek dążących do osiągniecia statusu zrównoważonego biznesu.

Naszymi priorytetami są ludzie: pracownicy, partnerzy biznesowi i klienci. Czujemy się odpowiedzialni za otaczający nas świat, dlatego koncentrujemy się na aktywności na rzecz środowiska naturalnego.

E

Nasze podejście ESG wspiera cele gospodarki o obiegu zamkniętym polegające na stopniowym zmniejszaniu zużycia ograniczonych zasobów i eliminowaniu marnotrawstwa energii.

S

Pracujemy nad budowaniem wartości ekonomicznej i społecznej naszego biznesu poprzez ścisłą współpracę z otaczającym nas społeczeństwem i szczery szacunek dla naszych partnerów biznesowych.

G

Wierzymy, że dobry i skuteczny ład korporacyjny, z profesjonalnym podejściem ESG, jest warunkiem wstępnym budowania silnej organizacji.

Obszar zrównoważonego rozwoju

Przyjęliśmy Politykę Zrównoważonego Rozwoju.

Wyraża ona nasze cele i aspiracje oraz wskazuje konkretne działania do podjęcia, w tym:

 • dążenie do osiągnięcia w 2030. stanu net zero, czyli neutralności klimatycznej,
 • wdrożenie założeń zawartych w Porozumieniu Paryskim, mających na celu utrzymanie w ryzach proces ocieplania się temperatury Ziemi,
 • ograniczanie emisji w ramach łańcucha wartości,
 • ustanowienie Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Punkta, na bieżąco monitorującej i odpowiedzialnej za realizację celów klimatycznych.
Obszar socjalny

Prowadzimy Jednolitą Politykę Socjalną oraz Politykę Różnorodności, Równości i Inkluzywności.

Służą one wprowadzeniu licznych aktywności socjalnych mających na celu dbałość o dobrostan pracowników oraz tworzenie wolnego od dyskryminacji miejsca pracy. Skupiamy się na:

 • zapewnieniu pracownikom optymalnych warunków do rozwoju zawodowego i osobistego,
 • dbałości o zdrowie pracowników,
 • bieżącemu monitorowanie poziomu zadowolenia pracowników,
 • finansowaniu działań służących jednocześnie poprawie dobrostanu pracowników oraz dbałości o środowisko naturalne lub wspierających określone cele charytatywne,
 • eliminowaniu wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, wyznawaną religię, ciążę lub macierzyństwo, niepełnosprawność, stan cywilny, wiek czy orientację seksualną,
 • zaangażowaniu we wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami.
Obszar przejrzystości

Przyjęliśmy: Kodeks Etyki, Procedurę Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy Punkta oraz Politykę Antykorupcyjną.

Zawierają one podstawowe zasady, którymi kierujemy się we wszystkich obszarach codziennej działalności, w szczególności:

 • zobowiązanie do przeciwdziałania wszelkim formom pracy przymusowej,
 • reguły służące przeciwdziałaniu zjawiskom mobbingu i dyskryminacji,
 • zapewnienie bezstronnego oraz poufnego rozpatrzenia wszelkich zgłoszeń nieprawidłowości,
 • zasady unikania oraz monitorowania wszelkich zachowań o zabarwieniu korupcyjnym.